ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

บริษัทฯ พึงระลึกเสมอว่า ลูกค้าคือ “หุ้นส่วนระยะยาว” หรือผู้ร่วมเดินทางโดยต้องปฏิบัติกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้รวมทั้งให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีความโปร่งใส

 

 

การเคร่งครัดเรื่องของสูตรสินค้า

บริษัทฯ จะไม่นำสูตรของลูกค้า ที่ลูกค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตนำไปจำหน่ายหรือเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น และไม่ทำการปรับเปลี่ยนแปลงสูตรในระหว่างการผลิต เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

 

 

การเคร่งครัดเรื่องของสารประกอบที่ใช้

บริษัทฯ จะรับรองว่าสูตรดังกล่าวที่ผลิตให้แก่ลูกค้าต้องไม่เป็นสูตรที่ต้องห้ามในการผลิต หรือถูกห้ามทำการผลิต หรือไม่เป็นสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

 

 

การสร้างธุรกิจของลูกค้าให้เสมือนเป็นธุรกิจตนเอง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ต่อทุกขั้นตอน ในทุกส่วนของการดำเนินงานเปรียบเสมือนกระทำแบรนด์ของตนเอง

 

 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีในการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าวด้วย

 

 

การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และป้องกันการนำข้อมูลที่อาจนำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นๆ

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด