พันธกิจของบริษัทฯ​

คือ  การ "รักษาธุรกิจของลูกค้าให้เจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนธุรกิจของเราอย่างมีศีลธรรม"​

เป้าหมายของบริษัทฯ​

คือ "การดูแลธุรกิจของลูกค้าให้เจริญรุ่งเรืองและเติบโตในธุรกิจความงาม"

 

ภารกิจสำคัญของเรา ​

คือ การสรรหานวัตกรรม สารประกอบใหม่ๆ และการคัดสรรสูตรสินค้าให้มีคุณภาพ ทันสมัย 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจมา เราได้ค้นพบการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของลูกค้าที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในอาชีพธุรกิจความงามได้ ทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาว่า ลูกค้าอาจจะมองเราเป็นผู้ผลิตสินค้า แต่เราควรเป็นมากกว่านั้นโดยยึดถือว่า "ผลิตสินค้าและต้องช่วยลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะประสบผลสำเร็จ"   แม้เราจะอยู่ในฐานะของผู้ผลิต นอกจากต้องผลิตสินค้าอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สินค้าออกมามีคุณภาพมากที่สุด  แต่เราก็ไม่สามารถจบการขายด้วยการส่งของและรับเงินเท่านั้น เราต้องช่วยประคองลูกค้าและจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อ 
"ลูกค้ามีกำลังที่แข็งแรงพอ" หรือ "ลูกค้าต้องการให้เราปล่อย"​

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด