ในกรณีลูกค้าผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง(OEM)ต้องชำระเงินค่ามัดจำ50% ณ วันทำสัญญาและชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันที่สินค้าได้มีการขนส่งลงเรือหรือเครื่องบินที่ประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัทฯต้องแสดงเอกสารหลักฐานในการขนส่งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแบบขายปลีกและส่งลูกค้าต้องชำระเงิน100% หลังจากนั้นแจ้งให้บริษัทฯทราบเพื่อให้ทางฝ่ายจัดส่งได้จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าในกรณีสั่งผลิตสินค้าในแบบของตัวเอง(OEM) บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีนำเข้า ศุลกากรชิปปิ้ง การดำเนินด้าน อย.ประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเอกสารรับรองอื่นๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่นการขอHalal การขอตรวจวิเคราะห์ Nutrition Fact การขอเอกสาร CFS แต่ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ค่าพัฒนาสูตรสินค้าบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

เงื่่อนไขการชำระเงิน​

เหตุสุดวิสัย​

หากมีการผิดสัญญาด้วยเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ภัยธรรมชาติระหว่างขนส่ง จลาจล ชุมนุมประท้วงทาง

บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว และจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการให้ลูกค้าพึงพอใจลูกค้ามากที่สุด

การเปลี่ยนคืนสินค้า หากสินค้ามีความไม่สมบูรณ์สามารถเปลี่ยนได้โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อได้รับสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า​

ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาหากมีการทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้วลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องเงินมัดจำคืนได้

การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญา​

เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำสัญญาทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าซึ่งบังคับใช้ได้ตามกฎหมายโดยลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดข้อตกลงได้ตามความเหมาะสมและยินยอมของทั้งสองฝ่าย​​

การทำสัญญา​

การรับรองสูตร บริษัทฯ จะรับรองว่าสูตรดังกล่าวที่ผลิตให้แก่ลูกค้าต้องไม่เป็นสูตรที่ต้องห้ามในการผลิตหรือถูกห้ามทำการผลิตหรือไม่เป็นสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด การห้ามเปิดเผยสูตร เปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัทฯ จะไม่นำสูตรของลูกค้า ที่ลูกค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตนำไปจำหน่ายหรือเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นและไม่ทำการปรับลดเปลี่ยนแปลงสูตรในระหว่างการผลิต เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า การโฆษณาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ลูกค้าจะต้องไม่ทำการโฆษณาใดๆ เกินจริงกว่าที่เป็นการกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ลูกค้าต้องรับผิดชอบการจัดการสื่อโฆษณาต่างๆ​

สิทธิประโยชน์ทางการค้า​

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด